0
Din kurv
0,00 DKK
0
Ring og bestil nu+45 76 60 00 03

SALGSVILKÅR

 
1. VEKSLER. Køberen er, såfremt sælgeren ønsker det, forpligtet til at acceptere veksler for restkøbesummen. Vekselomkostninger betales af sælgeren.
 
2. BETALINGSVILKÅR. Af beløb, som køberen betaler i henhold til nærværende kontrakt, har sælgeren eller en senere erhverver af kontrakten ret til forlods at dække:
  1. Renter og omkostninger, der påhviler køberen.
  2. Forsikringspræmier, jfr. Punkt 5.
  3. Reservedele / reparationsomkostninger.
    Et afdrags anvendelse på denne måde betyder ikke misligholdelse fra købers side, såfremt det herefter manglende afdrag berigtiges senest 30 dage efter påkrav.

3. EJENDOMSFORBEHOLD. Sælger har ejendomsforbehold i det købte, indtil dette er fuldt betalt.
 
4. SIKKERHEDSSTILLELSE. Køber er på sælgers forlangende forpligtet til at stille betryggende sikkerhed i form af pant eller bankgaranti indtil det købte er betalt. Ved misligholdelse af nærværende kontrakt, er sælgeren berettiget til efter 14 dages forudgående varsel ved anbefalet brev, at realisere pantesikkerheden bedst muligt.
 
5. KØBERS FORPLIGTELSER. Fra leveringstidspunktet til ejendomsretten er overgået til køberen, har denne følgende forpligtelser:
a.       Køberen er pligtig til at holde det købte brand- og tyveriforsikret for den fulde værdi, normalt købesummen,           og skal på anfordring dokumentere overholdelsen heraf gennem forevisning af policer og kvitteringer for           betalte præmier. Forsikringssummen tjener til forlods fyldestgørelse af sælgerens tilgodehavende for så           vidt den ikke benyttes til reparation af det købte.
b.       Køberen er uberettiget til at sælge, pantsætte eller i øvrigt disponere over det købte i strid med sælgers           rettigheder. Såfremt det købte udlejes eller udlånes, er køberen forpligtet til at tegne de i den anledning           nødvendige udvidede forsikringer jfr. I øvrigt punkt.
c.       Køberen skal holde det købte i god forsvarlig stand og skal give sælgerfirmaet adgang til at bese det købte.
d.       Køberen må ikke uden forud indhentet skriftligt samtykke fra sælgerfirmaet overlade det solgte til andre til           reparation, medmindre reparationen betales kontant.
e.       Køberen skal omgående give meddelelse ved flytning, eller det købte varig flyttes til anden adresse end           den i nærværende kontrakt anførte.
6. MISLIGHOLDELSE. Såfremt køber ikke betaler afdrag og renter i henhold til de i kontrakten fastsatte frister eller i øvrigt ikke overholder sine forpligtelser i henhold til kontrakten, eller der foretages arrest, udlæg, udpantning, konfiskation eller beslaglæggelse hos køberen, eller denne standser sine betalinger, søger akkord eller hans bo tages under konkursbehandling, eller hvis køberen er et aktieselskab, og dette likvideres på grund af insolvens, er hele købesummen forfalden til omgående betaling. Sælgeren eller transporthaver kan da vælge mellem at tage det købte tilbage i overensstemmelse med de i kreditkøbsloven foreskrevne regler eller straks forlange hele restkøbesummen i henhls til kontrakten betalt. Alle omkostninger, der påløber i forbindelse med misligholdelse, betales af køber.
7. LEVERINGSTID. Køber kan tidligst hæve handelen 10 dage efter den aftale leveringstid. Ved levering forstås efter denne kontrakt en fysisk overgivelse af det solgte før montering. Ved levering overgår risikoen for det købte til køber. Der tages forbehold om force majeure, hvorved forstås, at leveringstiden må anses for udelukket ved omstændigheder af en sådan art, at sælgeren ikke ved købets afslutning burde have taget dem i betragtning. Sådanne omstændigheder kan f.eks være ildebrand, importbegrænsninger, fabrikationsvanskeligheder eller transportproblemer. Det samme gælder ved strejke og lockout, der medfører forsinkelse af levering. For forsinkelser foranlediget af ovennævnte forhold ydes ingen erstatning.

8. PRISÆNDRINGER. Prisen er aftalt under forudsætning af, at der ikke inden leveringen sker ændringer i offentlige afgifter, valutakurser, toldafgifter e.lign. Medfører de omtalte ændringer mellem kontraktens underskrift og leveringens påbegyndelse en prisstigning på mere end 7% af den aftale kontraktpris, er køberen frit stillet. Prisstigninger på under 7%. Forårsaget af de nævnte ændringer, bæres alene af køber.

9. IBYTTETAGNE MASKINER. Køberen er pligtig til at oplyse, såfremt de af ham leverede maskiner, ham bekendt har skjulte fejl, herunder for køleanlægs vedkommende utætheder for kølemiddel m.m.

10. REKLAMATION. Alle reklamationer må ske snarest muligt, og skal ske skriftligt til sælgeren. Køberen kan ikke hæve kontrakten, såfremt sælgeren tilbyder af afhjælpe manglen eller foretager omlevering. Afhjælpning eller omlevering skal ske inden en efter begge parters forhold rimelig frist. Dog har sælgeren altid ret til at foretage afhjælpning eller omlevering, såfremt denne kan ske inden kontraktmæssige leveringsfrist.

11. MONTERING Sælger bærer ikke ansvar for el-, bygnings- og VVS-arbejde.

12.SERVICE-OG REKLAMATIONSBESTEMMELSER.
a. Nye maskiner
Såfremt intet andet er aftalt, har køberen nedennævnte rettigheder i 12 mdr. fra monteringsdagen. Sælgeren foretager indenfor fristen ombytning af dele, der er defekte på grund af materiale-, monterings- eller fabrikationsfejl. Ombytning finder ikke sted, hvis fejlen skyldes, at køberen ikke har fulgt sælgerens instruktion, eller at der er anvendt andre reservedele end de originale eller de af sælgeren anviste, eller at reparation er udført af andre end de af sælgeren godkendte værksteder. Ombygning på grund af slid og af gummidele finder ikke sted. Udgifterne til materialer og arbejdsløn ved undersøgelse for fejl og ved demontering af defekte dele samt ved montering af ombyttede dele afholdes af sælgeren. Såfremt sælgeren skønner det nødvendigt, at produktet indsendes til hans fabrik eller værksted, betaler han alle transportudgifter ved indsendelse og returnering. Sælgeren er dog ikke forpligtet til at afholde monteringsomkostninger i de tilfælde, hvor montering normalt kan foretages af brugeren.
 
b. Brugte maskiner
Såfremt kontrakten ikke er påført særlige aftaler om garanti eller service, yder sælgeren hverken garanti eller service på brugte maskiner.

13. PRODUKTANSVAR. Sælgeren er kun ansvarlig for den skade, som den solgte varer forvolder, hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes en fejl, begået af sælgeren eller af sælgers folk. Sælgeren hæfter dog aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Sælgerens ansvar for skader på ting kan ikke overstige kr. 500.000,00.
Sælgeren hæfter kun for tingskader i 1 år fra varens overgivelse til køberen, for de skader, som varen måtte forvolde. I det omfang, sælgeren måtte blive pålagt ansvar i forbindelse med den brug, som køberen måtte gøre af den solgte vare – herunder videresalg – er køberen pligtig til at skadesløsholde sælgeren for det ansvar, som denne måtte blive pålagt, i det omfang, ansvaret går ud over de aftalte grænser. Køberen er pligtig at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav imod sælgeren, i anledning af de solgte varer.
 
14 AFTALENS GRUNDLAG. Aftaler, der ikke er påført denne købekontrakt, er ugyldige.